Γιατί συμφέρει η βιομάζα alfa therm

Γιατί συμφέρει η βιομάζα alfa therm

Γιατί συμφέρει η βιομάζα alfa therm

 

 

Ποιοί το δικαιούνται:
Οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες κινήτρων με βάση τα εισοδήματά τους

 

         

Παρεμβάσεις
Ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας

         

Γιατί Alfa Therm;

 γιατι βιομαζα therm alfa

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: Ιδιοκτήτες κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα 12.000€ ή τα 20.000€ αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 70%. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 : Ιδιοκτήτες κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 12.000€ και 20.000€ ή 40.000€ και 60.000€ αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 35%. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Ιδιοκτήτες κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 40.000€ και 60.000€ ή 60.000€ και 80.000€ αντίστοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15%. 

Οικίες 
που έχουν δικαίωμα

 

 therm βιομαζα alfa γιατι

 

Το ατομικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του ενδιαφερόμενου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα €60.000 ή το οικογενειακό ετήσιο δηλωθέν τα €80.000 

Το ακίνητο υφίσταται νόμιμα (διαθέτει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο) 

Το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης < €2.100/τ.μ. 

Το ακίνητο μπορεί να είναι μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμερίσμα πολυκατοικίας, ή πολυκατοικία ως ενιαίο κτίριο. 

Το ακίνητο θα πρέπει να είναι κατοικία ή να έχει χρησιμοποιηθεί ως κατοικία τα 3 τελευταία έτη. 

Το ακίνητο έχει καταταχθεί με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης δεν υπερβαίνει τα €15.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Απαλλαγή φόρου 

 

 γιατι συμφερει alfa therm

 

Με το νέο φορολογικό νόμο 4024/2011, έχει θεσπιστεί μείωση του οφειλόμενου φόρου φτάνει και τα 300 € για δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας της τάξεως των 3.000 €. Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι δαπάνες που αντιστοιχούν στο δάνειο (δηλαδή π/υ παρεμβάσεων μείον επιχορήγηση). 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 

 alfa βιομαζα therm γιατι

 

Το πιστοποιητικό της επιθεώρησης αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση με βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας. Το 100% του κόστους των επιθεωρήσεων όπως αυτό καθορίζεται από το Π.Δ. 100 των ενεργειακών επιθεωρητών (ΦΕΚ 177/Α’/2010) θα είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του προγράμματος, εφόσον η πρόταση ενταχθεί στο πρόγραμμα.

         

 

 γιατι βιομαζα συμφερει therm

 

Διπλά τζάμια (συμπεριλαμβάνονται παντζούρια, ρολά κλπ.) και κουφώματα. 
Μόνωση ταράτσας ή/και τοποθέτηση κελύφους. 
Θέρμανση: Εγκατάσταση ή αντικατάσταση καυστήρα/λέβητα με νέο πετρελαίου, φυσικού αερίου ή συστήματος με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
Λοιπές παρεμβάσεις (σύστημα αντιστάθμισης θέρμανσης, μόνωση σωληνώσεων, σκίαστρα, ηλιακοί συλλέκτες, κλπ.)

Δικαιολογητικά
Για κατοικία ή πολυκατοικία

 

 συμφερει γιατι βιομαζα therm

 

1) Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), που θα εκδοθεί από τον ενεργειακό επιθεωρητή σε δυο στάδια της αίτησή σας. 
2) Δελτίο Ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο εξοικονόμηση κατ οίκον (ή αποτελεί εκπρόσωπο της πολυκατοικίας). Εναλλακτικά μπορείτε να προσκομίσετε το Διαβατήριό σας. 
3) Οικοδομική Άδεια για το κτήριο που κάνετε αίτηση επιδότησης στο εξοικονόμηση κατ οίκον ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί. 
4) Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) ή λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας). 
5) Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων για τις εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν μέσα από το εξοικονόμηση κατ οίκον. 
6) Οικονομικές Προσφορών υποψηφίων αναδόχων προμηθευτών, των εταιρειών δηλαδή με τις οποίες θα συνεργαστείτε για τις παραπάνω εργασίες στα πλαίσια του εξοικονόμηση κατ οίκον. Η προσκόμισή τους στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική 
7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσώπου που αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ οίκον. Σε πολυκατοικία: Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει των προσφορών, ανά ιδιοκτησία της πολυκατοικίας. Το παρόν έντυπο πρέπει να υπογραφεί από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες, ώστε να κατατεθεί για την επιδότηση του εξοικονόμηση κατ οίκον. 
8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 των συγκύριων του ακινήτου
9) Το τελευταίο (πιο πρόσφατο) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση από το εξοικονόμηση κατ οίκον. Σε πολυκατοικία από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη. 
10) Το τελευταίο (πιο πρόσφατο) αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Αν όμως η χρήση του ακινήτου έχει αλλάξει πρόσφατα και δεν αποδεικνύεται από το Ε1, χρειάζεται να καταθέσετε στην αίτηση για το εξοικονόμηση κατ οίκον μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη χρήση του κτηρίου ως κατοικία.Σε πολυκατοικία από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη. 
11) Σε περίπτωση που δεν προσκομίσετε το ΕΤΑΚ που αναφέρεται παραπάνω, οφείλετε να καταθέσετε αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).Σε πολυκατοικία από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη. 
12) Εφόσον η κατοικία δεν χρησιμοποιείται από εσάς αλλά από κάποιον τρίτο, τότε χρειάζονται κάποια επιπλέον έγγραφα για την αίτηση του εξοικονόμηση κατ οίκον. 
- Για σπίτια που ενοικιάζονται (η παραχωρούνται δωρεάν) απαιτείται αντίγραφο της Αναλυτικής Κατάστασης για Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη. 
-Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

         

 

 therm συμφερει γιατι βιομαζα

 

Οι λέβητες Alfa Therm Καριωτάκης είναι πλήρως πιστοποιημένοι με απόδοση πάνω απο 90%(Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί λέβητες με απόδοση μεγαλύτερη από 90%).

Έχοντας συνεργαστεί με πολλούς πελάτες για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ οίκον η Alfa Therm Καριωτάκης μπορεί να σας εξυπηρετήσει και καθοδηγήσει ώστε να φύγετε με χαμόγελο ικανοποίησης!

 

Έχουμε τους συνεργάτες!

 

 therm συμφερει alfa γιατι

 

Με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών μπορούμε να σας προτείνουμε επαγγελματίες που μπορούν να αναλάβουν τη διεκπεραίωση του προγράμματος, την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης της οικίας, να σας συμβουλέψουν και να κάνουν την έρευνα αγοράς για εσάς, να σας κάνουν την οποιαδήποτε εγκατάσταση.

Απευθυνθείτε τώρα στην Alfa Therm Καριωτάκης και το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ`οίκον θα είναι για εσάς μια ευκαιρία! Γρήγορα, με το ελάχιστο κόστος και με σωστό προσανατολισμό θα αναβαθμίσετε ενεργειακά την οικία σας!

 

Οδηγός
Ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας

 

 συμφερει γιατι βιομαζα alfa

Κατεβάστε τον αναλυτικό οδηγό του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

 

Βρείτε Ενεργειακό Επιθεωρητή!
Σύμφωνα με την περιοχή σας

 

 therm γιατι συμφερει alfa

Κάντε κλικ και βρείτε τους καταχωρυμένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές στην περιοχή σας!

 

Προδιαγραφές

 

 συμφερει therm alfa βιομαζα

 

 

Οι ανώτατες τιμές μονάδας ανά εξειδικευμένη παρέμβαση είναι διαθέσιμες στον Οδηγό του προγράμματος.

Τα δομικά υλικά και τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Επισημαίνεται ότι επιτυγχάνεται αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας όταν τα δομικά στοιχεία και οι επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις πληρούν, μετά τις παρεμβάσεις, τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ σε συμφωνία και με τα οριζόμενα στις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες TEE (ΤΟ ΤΕΕ). 

Ο ενεργειακός επιθεωρητής θέτει τις απαιτήσεις για τα χαρακτηριστικά των υλικών και συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.


0
0,00€0
λέβητες, βιομάζας, pellet, θερμανση, προσφορες
ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ
λέβητες, βιομάζας, pellet, θερμανση, προσφορες
μεταλλικες,κατασκευες, Κρητη,eshop,προσφορες
ειδικές, κατασκευές,μετάλλου, ελαιουργικά, Κρήτη

 

                                           
 footer              footer              footer              footer

 

 

 

 

 footer
 footer

 
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
                    Προϊοντα                                                   H εταιρεία
                                        Εξυπηρέτηση
                                  Alfa Therm
                 
                                                                                                                                                                         
                    Θέρμανση                                                   Κατασκευή λεβητών                                         Παραγγελίες                                   Γνωρίστε μας                  
                    Κατασκευές                                                   Εμπορία μετάλλου                                         Πληρωμές                                   Newsletter                  
                    Νέα προϊόντα                                                   Μεταλλικές κατασκευές                                         Αποστολές                                   Όροι χρήσης                  
                    Προσφορές                                                   Πιστοποιήσεις                                          Αλλαγές                                   Επικοινωνία                  
                                                                         Ερευν. προγράμματα                                                                                                
                                                                        Συνεργάτες                                                                                                 
                                                                         Βιοκαύσιμα                                                                                                
                                                                                                        

 
 

 

 footer

 

 

© 2021 Θέρμανση,λέβητες & μεταλλικές κατασκευές | alfa-therm.gr eShop all rights reserved • developed and powered by LOGIKON
λεβητες,θερμανση,οικιακοι,επαγγελματικοι
3